Posts

Showing posts from 2013

Philosophical Articles (An Output in Bioethics)

Ang Bagong Teknolohiya: Makatutulong o Makasasama?
[Isang pagsusuri hinggil sa kabutihan o kasamaang idululot ng HUMAN GENOME PROJECT] By: Von Marc Lorenz M. Barredo
Sa mundo, hindi natin maiiwasan ang pagbabago. Sabi nga ni Hereaclitus, isang pilosopo sa panahon ng Antiquity, “Ang lahat ay nagbabago at lumilipas. Dati rati, ang mundo ay simple lamang. Walang pang kuryente noon. Ang tao ay pumapasok na sa loob ng kanilang bahay kapag kumagat na ang dilim. Sila ay namamahinga na. Subalit, ibang iba na ang takbo ng panahon ngayon. Sa dami na ng mga naiimbento ng mga tao, nagiging komplikado na ang maraming bagay. Sa aking paniniwala, kaya nag-iimbento ang tao ng makabagong paraan ng pagtuklas ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ay upang mapadali ang pamumuhay ng tao. Subalit ito ba ay tunay na nakatutulong o nakapeperwisyo? Malalaman natin ang kasagutan maya maya habang patuloy tayong nag-uusap tungkol sa isang isyu: “The Genome Project.”
Ang The Genome Project, ayon sa a…

Philosophical Articles (An Output in Bioethics)

“Ang Problema Ukol sa Kabaklaan” By: Raymond P. Senia
Isa sa mga problema ng ating bansa ngayon ay ukol sa problema ng kabaklaan o homosexuality. Sa pahinang ito, ipapakita ko o ipapaliwanag ko kung ano ang problema ukol sa problema ng kabaklaan sa ating bansa. Dagdag pa, ipapakita din na ang kabaklaan ay hindi natural o normal sa isang tao na umiiral sa isang pamayanan o komunidad (McDonald, 1990). Ang kasarian ng isang tao ay mahalaga. Dahil sa kasarian ng tao, naipapakita ang kabuan ng isang tao at ito nagpapakita ng pagkakaiba ng tao sa kapwa nya tao. Ang natural o normal na kasarian ng tao ay lalaki at babae. Ito ay nasasabing natural o normal sapagkat ang lalaki ay para sa babae at ang babae naman ay para sa lalaki. Ang kabaklaan ay ang malalim na relasyon ng isang tao sa kapwa na kaperahas niya kasarian. Ang konsepto ng kabaklaan ay hindi lamang naaangkop sa mga lalaki. Bagkus, nakabahagi din ito sa konspeto ng kakabaihan sa pagrerelasyon sa kapwa babae (Steinhorn, 1990). Ang termi…

Philosophical Articles (An Output in Bioethics)

Ang Kapitalismo at ang Epekto nito sa Industriya ng Parmasyotika
Sa diwa ng kalalagayan ng pangkasalukuyang panahon. Ang bagong henerasyon ng paglago ng kaisipan ng tao
By: Sem. John Rowell T. Obligado
Layunin: Maintindihan at maisabuhay ng mambabasa ang aral mula sa artikulong ito.
Ipinapahiwatig ng papel na ito bilang isang artikulo na magkaroon ang mga tao ng mas malalim na pagtanaw sa buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Saan patungo ang buhay? At paano mamumuhay?
Ang kalalagayan ng ekomomiya ngayun sa buong mundo ay kadalasang masasaksihan sa istado ng pagbaba at pag taas ng mga presyo ng produkto mula sa partikular na lugar. Ito ay nakadepende sa pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Halimbawa nalang ang pagsuma ng mga tala ayun sa pagbaba o pagtaas ng presyo ng mga pagkain tulad ng mga gulay, karne, langis at iba pa. Sa ating mundong kinagagalawan sa ngayun napakadaming sistemang umuusbong na may layuning magpaunlad ng iilan lamang. Kadalasan ang mga sistema ay nakaugat sa pa…